کد : 3597

روز يکشنبه جلسه برنامه ريزي توسعه و بکارگيري پهپادها در حوزه‌هاي مختلف عملياتي بخش کشاورزي از جمله عمليات سمپاشي هوايي به همراه تست عملياتي پهپادهاي کشاورزي با حضور شرکت مهارت گستر ليان  به عنوان توليد کننده پهپاد سمپاش يلدا و ?? شرکت ارائه کننده خدمات و فروش اين دسته از محصولات  در سالن اجتماعات مرکز مکانيزاسيون کشاورزي ، وزارت جهاد کشاورزي واقع در محمد شهر کرج برگزار گرديد . در اين برنامه پهپاد

روز يکشنبه جلسه برنامه ريزي توسعه و بکارگيري پهپادها در حوزه‌هاي مختلف عملياتي بخش کشاورزي از جمله عمليات سمپاشي هوايي به همراه تست عملياتي پهپادهاي کشاورزي با حضور شرکت مهارت گستر ليان  به عنوان توليد کننده پهپاد سمپاش يلدا و ?? شرکت ارائه کننده خدمات و فروش اين دسته از محصولات  در سالن اجتماعات مرکز مکانيزاسيون کشاورزي ، وزارت جهاد کشاورزي واقع در محمد شهر کرج برگزار گرديد . در اين برنامه پهپاد سمپاش يلدا بعندان يک محصول عملياتي پديرفته شد و مقرر گرديد بعنوان يک محصول آماده به کار در کليه استان ها و سامانه جهاد کشاورزي وارد شود . در اين جلسه کليه کارشناسان فناوري هاي نوين کشور و معاون وزير حضور داشتند